skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Innovation in construction materials engineering versus sustainable development

Czarnecki, L

Polska Akademia Nauk. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2017, Vol.65(6), pp.765-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02397528 ; E-ISSN: 23001917 ; DOI: 10.1515/bpasts-2017-0083

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...