skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How Singapore Companies in Asean Manage Political Risk

Sikorski, Douglas

Seoul Journal of Economics, Spring 2003, Vol.16(1), pp.23-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12250279

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...