skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Internet in the Workplace: How New Technology Is Transforming Work

Troyer, Lisa

Administrative Science Quarterly, Vol.50(2), pp.310-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018392 ; E-ISSN: 19303815 ; DOI: 10.2189/asqu.2005.50.2.310

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...