skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Orphans of empire: Divided peoples, dilemmas of identity, and old imperial borders in East and Southeast Asia

Cribb, Robert ; Narangoa, Li

Comparative Studies in Society and History, Jan 2004, Vol.46(1), pp.164-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00104175 ; E-ISSN: 14752999 ; DOI: 10.1017/S0010417504000088

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...