skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The global diversity of the major parasitic nematode Haemonchus contortus is shaped by human intervention and climate

Sallé, Guillaume ; Doyle, Stephen ; Cortet, Jacques ; Cabaret, Jacques ; Berriman, Matthew ; Holroyd, Nancy ; Cotton, James; Cotton, James (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Apr 13, 2019

DOI: 10.1101/450692

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...