skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inherited Emotions: George Eliot and the Politics of Heirlooms

Osborne, Katherine

Nineteenth - Century Literature, Mar 2010, Vol.64(4), pp.465-493,561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...