skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BlasterJS: A novel interactive JavaScript visualisation component for BLAST alignment results

Blanco-Míguez, Aitor ; Fdez-Riverola, Florentino

PLoS One, Oct 2018, Vol.13(10), p.e0205286 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0205286

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...