skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long wave run-up on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios

Physical review letters, 28 October 2011, Vol.107(18), pp.184504 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 22107636 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...