skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Local run-up amplification by resonant wave interactions

Stefanakis, Themistoklis S ; Dias, Frédéric ; Dutykh, Denys

Physical review letters, 16 September 2011, Vol.107(12), pp.124502 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 22026772 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...