skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remix e sampling: identidades e memória dos DJs na música eletrônica

Vargas, Herom ; de Carvalho, Nilton ; Perazzo, Priscila

Revista FAMECOS, 2018, Vol.25(2), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.2.28156

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...