skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A personalized search using a semantic distance measure in a graph-based ranking model

Daoud, Mariam ; Tamine, Lynda ; Boughanem, Mohand

Journal of Information Science, December 2011, Vol.37(6), pp.614-636 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5515 ; E-ISSN: 1741-6485 ; DOI: 10.1177/0165551511420220

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...