skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Non-universality of dark-matter halos: cusps, cores, and the central potential

Hjorth, Jens ; Williams, Liliya ; Wojtak, Radosław ; Mclaughlin, Michael; Mclaughlin, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/0004-637X/811/1/2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...