skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An observational and theoretical view of the radial distribution of HI gas in galaxies

Wang, Jing ; Fu, Jian ; Aumer, Michael ; Kauffmann, Guinevere ; Józsa, Gyula ; Serra, Paolo ; Huang, Mei-Ling ; Brinchmann, Jarle ; Bigiel, Frank; Bigiel, Frank (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 31, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu649

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...