skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of grain growth mechanisms on the extinction curve and the metal depletion in the interstellar medium

Hirashita, Hiroyuki ; Voshchinnikov, Nikolai; Voshchinnikov, Nikolai (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 17, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt1997

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...