skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solitary wave interaction in a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, Francesco ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 14, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1134/S0021364012120041

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...