skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A General Model for the CO-H2 Conversion Factor in Galaxies with Applications to the Star Formation Law

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20536.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...