skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evidences of the mismatch between industry and academy on modelling language quality evaluation

Giraldo, Fáber ; España, Sergio ; Pastor, Óscar; Pastor, Óscar (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 7, 2016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...