skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software Engineers' Information Seeking Behavior in Change Impact Analysis - An Interview Study

Borg, Markus ; Alégroth, Emil ; Runeson, Per; Runeson, Per (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...