skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design and Implementation of a Wireless OBD II Fleet Management System

Malekian, Reza ; Ntefeng, Ruth ; Nair, Lakshmi ; Maharaj, B; Maharaj, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 9, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1109/JSEN.2016.2631542

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...