skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the velocity of turbidity currents over moderate slopes

Liapidevskii, Valery Yu ; Dutykh, Denys

Fluid Dynamics Research, 2019, Vol.51(3), p.035501 (39pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5983 ; E-ISSN: 1873-7005 ; DOI: 10.1088/1873-7005/ab0091

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...