skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improving lifecycle query in integrated toolchains using linked data and MQTT-based data warehousing

Berezovskyi, Andrii ; El-Khoury, Jad ; Kacimi, Omar ; Loiret, Frédéric; Loiret, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...