skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Version 0.1 of the BigDAWG Polystore System

Gadepally, Vijay ; Obrien, Kyle ; Dziedzic, Adam ; Elmore, Aaron ; Kepner, Jeremy ; Madden, Samuel ; Mattson, Tim ; Rogers, Jennie ; She, Zuohao ; Stonebraker, Michael; Stonebraker, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 3, 2017

DOI: 10.1109/HPEC.2017.8091077

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...