skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A major locus for ivermectin resistance in a parasitic nematode

Doyle, Stephen ; Laing, Roz ; Bartley, David ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Allison ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James ; Gilleard, John; Gilleard, John (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Jun 26, 2018

DOI: 10.1101/298901

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...