skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eugene Jolas and the translation policies of transition

Monk, Craig

Mosaic : a Journal for the Interdisciplinary Study of Literature, Dec 1999, Vol.32(4), pp.17-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00271276 ; E-ISSN: 19255683

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...