skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BMI Modulates Calorie-Dependent Dopamine Changes in Accumbens from Glucose Intake

Gene-Jack, Wang ; Tomasi, Dardo ; Convit, Antonio ; Logan, Jean ; Wong, Christopher ; Shumay, Elena ; Fowler, Joanna ; Volkow, Nora

PLoS One, Jul 2014, Vol.9(7), p.e101585 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0101585

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...