skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beck's sociology of risk: A critical assessment

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, May 2002, Vol.36(2), pp.293-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...