skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Landmark detection in 2D bioimages for geometric morphometrics: a multi-resolution tree-based approach

Vandaele, Rémy ; Aceto, Jessica ; Muller, Marc ; Péronnet, Frédérique ; Debat, Vincent ; Ching-Wei, Wang ; Cheng-Ta, Huang ; Jodogne, Sébastien ; Martinive, Philippe ; Geurts, Pierre ; Marée, Raphaël

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2018, p.1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-18993-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...