skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consumo y género: una revisión de la producción historiográfica reciente sobre América Latina en el siglo XX *

Pérez, Inés

Historia Crítica, Jul-Sep 2017, Issue 65, pp.29-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; DOI: 10.7440/histcrit65.2017.02

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...