skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Chua, Alton ; Luyt, Brendan

Online Information Review, 2008, Vol.32(3), pp.348-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...