skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usage of information resources by computer engineering students: A case study of Nanyang Technological University, Singapore

Tan, Ai

Online Information Review, 2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...