skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Focus on opportunities as a mediator of the relationships between age, job complexity, and work performance

Zacher, Hannes ; Heusner, Sandra ; Schmitz, Michael ; Zwierzanska, Monika ; Frese, Michael

Journal of Vocational Behavior, Jun 2010, Vol.76(3), p.374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...