skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A 3D Image Filter for Parameter-Free Segmentation of Macromolecular Structures from Electron Tomograms (3D Bilateral Edge Filter)

Ali, Rubbiya A ; Landsberg, Michael J ; Knauth, Emily ; Morgan, Garry P ; Marsh, Brad J ; Hankamer, Ben; Saks, Valdur (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e33697 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033697

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...