skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TOPS: a versatile software tool for statistical analysis and visualization of combinatorial gene-gene and gene-drug interaction screens

Muellner, Markus K ; Duernberger, Gerhard ; Ganglberger, Florian ; Kerzendorfer, Claudia ; Uras, Iris Z ; Schoenegger, Andreas ; Bagienski, Klaudia ; Colinge, Jacques ; Nijman, Sebastian M B

BMC bioinformatics, 08 April 2014, Vol.15, pp.98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 24712852 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-98

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...