skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cervical Lesions and Cellular Atypia in a Female Population from Transylvania

Simonca, Lucia ; Bocsan, Ioan ; Bondor, Cosmina ; Bobos, Cecilia

Applied Medical Informatics, 2013, Vol.33(4), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12245593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...