skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Utilization of lime-dried sludge for eco-cement clinker production: effects of different feeding points

Cao, Haihua ; Liu, Wei ; Xu, Jingcheng ; Liu, Jia ; Huang, Juwen ; Huang, Xiangfeng ; Li, Guangming

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, February 2018, Vol.77(3-4), pp.960-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 29488959 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2017.604

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...