skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sidedness, commercial intent and expertise in blog advertising

Uribe, Rodrigo ; Buzeta, Cristian ; Velásquez, Milenka

Journal of Business Research, Oct 2016, p.4403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...