skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leading virtual teams: Hierarchical leadership, structural supports, and shared team leadership

Hoch, Julia ; Kozlowski, Steve

Journal of Applied Psychology, May 2014, p.390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219010 ; E-ISSN: 19391854

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...