skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Applying thematic analysis to define an awareness interpretation for collaborative computer games

Teruel, Miguel ; Navarro, Elena ; González, Pascual ; López-Jaquero, Víctor ; Montero, Francisco

Information and Software Technology, Jun 2016, Vol.74, p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09505849 ; E-ISSN: 18736025

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...