skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

God and Marriage: The Impact of Religious Identity Priming on Attitudes Toward Same-Sex Marriage*

Harrison, Brian F ; Michelson, Melissa R

Social Science Quarterly, Nov 2015, pp.1411-1423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237 ; DOI: 10.1111/ssqu.12169

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...