skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnic and national attachment as predictors of wellbeing among New Zealand Europeans, Maori, Asians, and Pacific Nations peoples

Zdrenka, Marco ; Yogeeswaran, Kumar ; Stronge, Samantha ; Sibley, Chris

International Journal of Intercultural Relations : IJIR, Nov 2015, Vol.49, p.114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01471767 ; E-ISSN: 18737552 ; DOI: 10.1016/j.ijintrel.2015.07.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...