skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The stability of Pb species during the Pb removal process by growing cells of Phanerochaete chrysosporium

Zeng, Guangming ; Li, Ningjie ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Zhao, Meihua ; Huang, Chao ; Wei, Zhen ; Xu, Piao ; Zhang, Chen ; Cheng, Min

Applied Microbiology and Biotechnology, Apr 2015, pp.3685-3693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01757598 ; E-ISSN: 14320614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-6275-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...