skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sounds exaggerate visual shape

Sweeny, Timothy D ; Guzman-Martinez, Emmanuel ; Ortega, Laura ; Grabowecky, Marcia ; Suzuki, Satoru

Cognition, August 2012, Vol.124(2), pp.194-200 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 22633004 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2012.04.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...