skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal resource distribution between protection and redundancy considering the time and uncertainties of attacks

Mo, Huadong ; Xie, Min ; Levitin, Gregory

European Journal of Operational Research, May 16, 2015, Vol.243(1), p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...