skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coevolution in Management Fashion: An Agent-Based Model of Consultant-Driven Innovation

Strang, David ; David, Robert ; Akhlaghpour, Saeed

The American Journal of Sociology, Jul 2014, Vol.120(1), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/677206

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...