skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disability users' evaluation of the web accessibility of SNS

Lee, Sang ; Hong, Soon-Goo ; An, Dong-Han ; Lee, Hyun-Mi

Service Business, Dec 2014, Vol.8(4), pp.517-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18628516 ; E-ISSN: 18628508 ; DOI: 10.1007/s11628-013-0205-y

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...