skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE CONFLUENCE RATIO OF THE TRANSYLVANIAN BASIN RIVERS

Rosian, Gh ; Rusu, R ; Muntean, O-L ; Macicasan, V ; Horvath, Cs ; Arghius, V ; Baciu, N ; Dobrei, G

Aerul si Apa. Componente ale Mediului, 2014, pp.299-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067743X ; E-ISSN: 23444401

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...