skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Classifying and Qualifying GUI Defects

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit; Blouin, Arnaud (Editor)

8th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, 13 April 2015, pp.1-10

DOI: 10.1109/ICST.2015.7102582

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...