skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Particle Swarm Optimization Variant with an Inner Variable Learning Strategy

Wu, Guohua ; Pedrycz, Witold ; Ma, Manhao ; Qiu, Dishan ; Li, Haifeng ; Liu, Jin

The Scientific World Journal, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1537744X ; DOI: 10.1155/2014/713490

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...