skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reactions to Media Violence: It’s in the Brain of the Beholder

Alia-Klein, Nelly ; Gene-Jack, Wang ; Preston-Campbell, Rebecca ; Moeller, Scott ; Parvaz, Muhammad ; Zhu, Wei ; Jayne, Millard ; Wong, Chris ; Tomasi, Dardo ; Goldstein, Rita ; Fowler, Joanna ; Volkow, Nora

PLoS One, Sep 2014, Vol.9(9), p.e107260 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0107260

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...