skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New insights into online consumption communities and netnography

Weijo, Henri ; Hietanen, Joel ; Mattila, Pekka

Journal of Business Research, Oct 2014, Vol.67(10), p.2072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...